§ 1 NAMN

Föreningens namn är Hembygdsgillet Skanör-Falsterbo och dess emblem enligt bild.

 

§ 2 ÄNDAMÅL

Hembygdsgillet Skanör-Falsterbo, anslutet till Svenska Ungdomsringen för bygdekultur

genom dess Skånedistrikt, har till uppgift och ändamål

* att studera och bevara olika former av en gången kultur, såsom folkdans, sånglekar,

folkmusik, dräkter, fornminnen, hem och hembygd

* att sprida intresse för och kännedom om vår folkkultur

* att för skapande av förståelse mellan olika nationer söka kontakt med liknande organisationer

i andra länder

* att anordna kurser och träffar.

 

§ 3 OBUNDEN

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§ 4 MEDLEMSKAP

* Medlemskap kan sökas av en var intresserad, som vill underkasta sig föreningens stadgar.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

* Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar

föreningens verksamhet, kan uteslutas av styrelsen.

* Utesluten medlem äger vädjorätt hos årsmöte.

* Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag till årsmöte kallas person, som genom visat

intresse och gjorda insatser befrämjat föreningens verksamhet.

 

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgifter bestämmes på årsmötet att gälla från och med följande kalendeår. Avgifter

skall innefatta avgifter till Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. Avgiften erlägges senast

den 1 februari. Befrielse från eller nedsättning av medlemsavgift kan beviljas av styrelsen.

 

§ 6 SAMMANTRÄDEN

* Årsmöte hålls före mars månads utgång.

* Halvårsmöte hålls före oktober månads utgång.

* Extra möte kan sammankallas av styrelsen. Extra möte skall sammankallas då revisorerna 

eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär.

* Kallelse med möteshandlingar (arbetsordning för årsmöte se bilaga 1) till års- och

halvårsmöten sker skriftligen minst 14 dagar i förväg och till extra möte minst 7 dagar i

förväg. Valberedningens förslag bifogas kallelsen till årsmötet.

* Val och omröstning sker öppet såvida ej annorlunda begäres. Vid lika röstetal gäller den §

mening som omfattas av ordföranden.

* Varje närvarande medlem äger en röst. Frånvarande medlem har att nöja sig med de

närvarandes beslut.

* Motioner, som skall behandlas av årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast den

1 februari.

 

§ 7 VAL

* Styrelsen väljes av årsmötet och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och högst fyra

sektionsledare. Ordförande och sektionsledare för sektion material/midsommar väljes för två

år växelvis. Sekreterare och kassör väljes för två år växelvis. Öviga sektionsledare väljes för

ett år.

* Årsmötet väljer två suppleanter till styrelsen samt en personlig suppleant för varje sektions-

ledare för ett år

* Årsmötet väljer två revisorer med två suppleanter för ett år.

* Valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, väljs av årsmötet.

 

§ 8 FÖRVALTNING

* Föreningens förvaltning handhas av styrelsen, som är gemensamt ansvarig för fattade beslut.

* Ordförande och kassör utgör gemensam firmatecknare. Bank och post tecknas dock av

kassören ensam.

* Föreningens verksamhet och räkenskaper avslutas per kalenderår och skall föreläggas

revisorerna före den l5 februari.

* Revisorerna skall kontinuerligt granska styrelsens och sektionernas verksamhet och

förvaltning genom att ta del av protokoll, skrivelser, räkenskaper, verksamhets- och

ekonomisk berättelse samt framlägga revisionsberättelse vid årsmötet.

 

§ 9 STYRELSENS OCH SEKTIONERNAS UPPGIFT

* Ordföranden skall leda styrelsens verksamhet, tillse att fattade beslut följer föreningens

stadgar och verkställs. Då ej annat beslutas skall ordföranden föra föreningens talan och

vid behov representera.

* Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsemöten, tillsammans med ordföranden ansvara för

föreningens korrespondens samt ansvara för medlemsregistret.

* Kassören skall förvalta och ensam ansvara för föreningens penningmedel, som skall göras

räntebärande på bank eller post. Kassören skall sköta med verifikationer styrkt bokföring,

verkställa alla beslutade utbetalningar och krav. Bokslut och ekonomisk redogörelse skall

föreläggas styrelse och revisorer före den 15 februari.

* Följande sektioner kan bildas: A) Dans, musik, barn och ungdom. B) Kultur och dräkt.

C) PR och fest. D) Material och midsommar. Sektionerna leds av sektionsledare tillsammans

med suppleanter och tillfrågade medlemmar.

* Styrelsen lämnar förslag till sektionernas verksamhetsram och ansvarsområde beslutas av

årsmötet.

* Sekionerna presenterar verksamhetsplan på årsmötet.

* Styrelsen fördelar övrigt arbete på lämpligt sätt.

* Utsedda ombud och funktionärer skall handla enligt givna direktiv samt fortlöpande

rapportera till styrelsen.

* Medlemmar, som önskar deltaga i av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur och dess

underföreningar anordnade kurser, ansöker hos styrelsen som fattar beslut.

 

§ 10 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två på varandra följande

ordinarie föreningsmöten, varav ett årsmöte, samt skall på vardera mötet biträdas av minst två

tredjedelar av de avgivna rösterna. Mötena skall äga rum med minst en månads mellanrum och

beslutet skall vara likalydande.

 

§ 11 UPPLÖSNING

Vid beslut om föreningens upplösning skall minst fyra femtedelar av de närvarande vara eniga

därom på två på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte. Sammanträdena

skall äga rum med minst en månads mellanrum. Kallelse till ett sådant sammanträde skall utgå

skriftligt till samtliga medlemmar minst en månad före sammanträdets hållande. Om föreningen

upplöses och ej inom två år återupptager sin verksamhet, skall alla tillgångar tillfalla den

organisation som den avgående styrelsen beslutar.

 

§ 12

Förutom dessa stadgar gäller stadgar för Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur och dess

Skånedistrikt.

 

*********

 

inkl Stadgeändringar t o m 1998-02-28.

 

Redaktionella stadgeändringar

 

På grund av att Riksorganisationen och Skånedistriktet bytt namn måste Hembygdsgillet Skanör Falsterbo göra redaktionella ändringar i sina stadgar. 

 

Nuvarande text Svenska Ungdomsringen ersätts på varje plats (4) med Svenska Folkdansringen och nuvarande text Skånedistrikt 8 får ny lydelse Skånedistrikt, Folkdansringen Skåne.